کلیه پنل ها غیر از نمایندگی امکانات یکسانی دارند و تنها فرق بین آنها تعرفه ارسال است.
تعرفه ارسال در پنل های مختلف متفاوت میباشد
به عنوان مثال :
در نسخه پایه :            ۱۳۰ ریال
در نسخه تجاری :    ۱۲۵ ریال
در نسخه ویژه:        ۱۲۰ ریال
نسخه نمایندگی:               ۱۱۵ ریال
هیچ گونه مالیات و هزینه اضافی به قیمت های فوق اضافه نمیشود

مقایسه و تعرفه نسخه ها …