جهت واریز وجه از شماره های زیر استفاده کنید:

کلیه حساب ها به نام: حمید رضا فرهادی میباشد

بانک ملی ایران
شماره حساب ۰۳۰۵۱۶۲۳۴۶۰۰۲
شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۷۲۱۳-۳۱۷۲
شماره شابا IR22 0170 0000 0030 5162 3460 02

 

بانک ملت
شماره حساب ۱۴۶۹۷۷۷۸۶۹
شماره کارت ۶۱۰۴-۳۳۷۰-۸۲۱۹-۳۰۴۴
شماره شابا IR98 0120 0100 0000 1469 7778 69

 

بانک پارسیان
شماره حساب ۱۲۴۴۸۰۰۰۱۴۱۱۶۷۱۰۰۳
شماره کارت ۶۲۲۱-۰۶۱۰-۷۵۵۷-۴۸۱۶
شماره شابا