سیستم پیام کوتاه برای نشریات

اشتراک ۹۹ ساله می فروشید! اغلب نشريات فارغ از موضوع اصلي فعاليت خود، طيف وسيعي از مردم را مخاطب قرار مي دهند از اين رو يکي […]