آیا میدانید فلسفه ۱۶۰ کاراکتری بودن پیامک‌ها چیست ؟

شخصی که بیش از همه در راه افتادن SMS یا پیامک نقش داشت، مردی آلمانی به نم فریدهلم هیلبرند بود. او که برای گروه GSM کار […]